Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

"τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 13-04-2016 και ώρα 13.00"

Επικύρωση των πρακτικών της 6ης και 7ης Συνεδρίασης.

Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

Διοικητικού :

1.    «Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον ιατρό ...».

2.     «Ανανέωση απόσπασης της ιατρού ....

3.     « Έγκριση μετάθεσης του ιατρού ....

4.     «Προκήρυξη ειδικευμένου ιατρού Δερματολογίας.

Οικονομικού:

5.     «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : «Τροποποίηση 002 της σύμβασης της κλινικής μελέτης με τίτλο: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη ανοικτής θεραπείας φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Plazomicin σε σύγκριση με την κολιστίνη, σε ασθενείς με λοιμώξεις από εντεροβακτήρια ανθεκτικά στην καρβαπενέμη (CRE)»......

6.     «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Τροποποίηση κλινικής μελέτης με τίτλο: Μια πολυκεντρική, ανοικτού σχεδιασμού  μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγησης της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με POL7080 συγχορηγούμενη με την καθιερωμένη θεραπεία (SoC) σε ασθενείς με πνευμονία που συνδέεται με την χρήση αναπνευστήρα (VAP) λόγω υποψίας ή επιβεβαιωμένης λοίμωξης από Pseudomonas aeruginosa»,.....

7.     «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με φορέα – μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του Ρ-3073 για την τοπική θεραπεία της ψωρίασης των νυχιών, ....

8.     «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : «Αξιολόγηση της επίδρασης του εισπνεόμενου συνδυασμού βουδεσονίδης – φορμοτερόλης (Pulmoton® Elpenhaler®) στο εισπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (FeNO), ....

9.     «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με από του στόματος χορηγούμενο nintedanib για τουλάχιστον 52 εβδομάδες σε ασθενείς με 'Διάμεση Πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με Συστηματική Σκλήρυνση (ΣΣκ-ΔΠ),....

10.  «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο :Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη σύγκρισης της Μονοθεραπείας με ΑΒΤ-494 15mg άπαξ ημερησίως και της μονοθεραπείας με ΑΒΤ-494 30mg άπαξ ημερησίως με την μονοθεραπεία με μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) σε συμμετέχοντες που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν MTX με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα, ...

11. «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη σύγκρισης του ΑΒΤ-494 με το εικονικό φάρμακο και με αδαλιμουμάμπη σε συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι βρίσκονται υπό σταθερή βασική θεραπεία μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση στην ΜΤΧ (ΜΤΧ-IR...

12.  «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Μια πολυκεντρική , τυχαιοποιημένη,52 εβδομάδων, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη για σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του QVM149 με QMF149 σε ασθενείς με άσθμα, .....

13. «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : 52 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του QAW039 ως προσθήκη στην υπάρχουσα θεραπεία για το άσθμα σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο σοβαρό άσθμα, ...

14.   «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Διάρκειας 24 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, 2 σκελών, παράλληλων ομάδων μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της διαχειριζόμενης από τον ασθενή έναντι της διαχειριζόμενης από τον ιατρό τιτλοποίησης της ισνουλίνης glargine U300 στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, .....

15. «Έγκριση κλινικής μελέτης με τίτλο : Μη-παρεμβατική κλινική μελέτη παρατήρησης / πρωτόκολλο καταγραφής της παροξυσμικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας – ΡΗΝ Registry, .....

16. «Εκτέλεση της υπ.αριθμ.2279/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τμήμα 16ο Τριμελές για την εταιρία ..

17. «Εκτέλεση της υπ.αριθμ.5657/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την εταιρία ...

18. «Εκτέλεση της υπ.αριθμ.5787/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών τμήμα 7ο τριμελές για την εταιρεία ...

19.  « Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής ως η συνημμένη κατάσταση Νο3/2016 μηνός Μαρτίου 2016».

20. «Έγκριση ορισμού αναπλήρωσης υπολόγου πάγιας προκαταβολής».

Προμηθειών :

21. «Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την ανάθεση της Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων».

22. «Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την ανάθεση της Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου».

23. «Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου».

24. «Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια Οξυγόνου».

25.      «Έγκριση επαναπροκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Π01/2015 για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση, (CPV: 48822000-2 – «Εξυπηρετητές»), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  προϋπολογισμού 28.431,45€ με ΦΠΑ».

26.     «Την προέγκριση προμήθειας Ατομικώς Χρεούμενου Υγειονομικού Υλικού  αξίας έως 45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α συνολικού ποσού #    253.034,12  #  (15/1/2016 ΕΩΣ  30/3/2016) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις οδηγίες του με αριθμό Ν. 3867/03-08-2010 άρθρου 27 περί Εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

27.     «Έγκριση προμήθειας ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ -  ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΤΥ  (ΑΠΟ  15/1/2016 – 31/3/2016) αξίας έως 20.000,00€ πλέον  ΦΠΑ».

28.      « Έγκριση προμήθειας υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00€ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ) (ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ Ή ΒΑΣΕΙ ΤΕΛ.ΣΥΜΒ.ΤΙΜΗΣ) πλέον  ΦΠΑ συνολικού ποσού αιτημάτων # 249# για τις ανάγκες του νοσοκομείου».

29. «Αποτελέσματα απογραφής στις αποθήκες κατά την λήξη του οικονομικού έτους 2015».

30.   « Έγκριση πρακτικού για την αχρήστευση εξοπλισμού πληροφορικής».

Θέματα Ιατρικής  Υπηρεσίας:

31. « Έγκριση Δαπανών Φαρμάκων 2015(συμψηφισμός) που έχουν καταχωρηθεί λάθος στο σύστημα του νοσοκομείου συνολικής αξίας 2.258,10».

32. «Έγκριση πραγματοποίησης μαθημάτων ανώδυνου τοκετού, από την ....

33. «Έγκριση πραγματοποίησης λειτουργίας του Οφθαλμολογικού Απογευματινού Ιατρείου από τον ....

34.  «Έγκριση αναγνώρισης της Μονάδας Πόνου της Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας ως κέντρου ειδικής εκπαίδευσης στην Αλγολογία (Θεραπεία Πόνου) και Ανακουφιστικής Αγωγής».

35. « Έγκριση λειτουργίας πρωινού εξωτερικού «Καρδιολογικού Ιατρείου-ΜΕΘ» από τον ....

Θέματα Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας:

36.  «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μηνός Απριλίου 2016».

Λοιπά  Θέματα:

37.   «Ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης του κυλικείου του νοσοκομείου».

38.   «Δωρεά Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την έναρξη λειτουργίας ΜΑΦ Παίδων στο Αττικό».

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ: ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

Εδώ θα δημοσιεύονται τα θέματα για το προσεχές ΔΣ του Π. Γ. Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟ". Πρόθεσή μας να είναι εύκολη η πρόσβαση όλων στα θέματα αυτά, ώστε να υπάρχει έλεγχος από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.